• زیست شناسی -سال سوم دبیرستان

زیست شناسی -سال سوم دبیرستان


  • 298,000 تومان


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۱۱
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد

حلقه ۱- فصل ۱ : ایمنی بدن
حلقه ۲- فصل ۲ : دستگاه عصبی تا سر مغز
حلقه ۳- فصل ۲ ادامه
حلقه ۴- فصل ۳ : حواس تا سر گیرنده های جانوران
حلقه ۵- اتمام فصل ۳ + فصل ۴ : هورمون ها و دستگاه درون ریز تا سر غدد پاراتیروئید
حلقه ۶- اتمام فصل ۴
حلقه ۷- کارگاه ژنتیک - جلسه ۱ - تا سر میوز و میتوز
حلقه ۸- کارگاه ژنتیک - جلسه ۲ - تا سر حل مسائل
حلقه ۹- کارگاه ژنتیک - جلسه ۳ - جل مسائل و اتمام مباحث ژنتیک
حلقه ۱۰- کارگاه گیاهی - فصل ۹ : تولید مثل گیاهان + فصل ۱۰: رشد و نمو گیاهان
حلقه ۱۱- فصل ۱۱ : تولید مثل و رشد و نمو در جانوران